A+ A A-

Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Portal StereoLife jest czasopismem zarejestrowanym w dniu 27 lutego 2013 roku postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie i wpisany do sądowego rejestru dzienników i czasopism pod pozycją PR 18350.
2. Portal StereoLife działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu StereoLife. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług w Portalu StereoLife, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu StereoLife, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu StereoLife Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. Portal StereoLife - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem www.stereolife.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują firmie KorniMedia Tomasz Karasiński.
2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu StereoLife.
3. Partner - każdy podmiot współpracujący z Portalem StereoLife na podstawie stosownej umowy.
4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu StereoLife, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez StereoLife lub Partnerów;
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Portalu StereoLife mechanizmów informatycznych.
5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały wideo, materiały multimedialne itd., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Konto - dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, za pomocą którego korzysta on z niektórych usług Portalu StereoLife.
7. Login — unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu StereoLife wybrana w trakcie rejestracji Konta.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU STEREOLIFE

1. W ramach Portalu StereoLife Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) zapoznawać się z Materiałami udostępnianymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposób działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu StereoLife lub za pośrednictwem kanałów RSS;
b) założyć Konto w Portalu StereoLife umożliwiające prezentację osoby Użytkownika w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach komentarzy pod Materiałami.
2. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu StereoLife dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu StereoLife w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług z Portalem StereoLife dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu StereoLife.
3. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu StereoLife jest bezpłatne.
4. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt 5 poniżej.
5. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu StereoLife treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu StereoLife i prezentowanych w nim Materiałów.
6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem StereoLife prosimy kierować na adres redakcja@stereolife.pl.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal StereoLife oraz Materiały w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
2. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu StereoLife utwory, znaki towarowe itd. na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych w Portalu StereoLife Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych Materiałów.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu StereoLife oraz utworów w nim zawartych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest:
a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu StereoLife lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu StereoLife lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
b) pobierania zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
5. Zamieszczając Materiały w Portalu StereoLife Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu StereoLife i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw oraz dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu StereoLife zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści zawierających materiały chronione prawem autorskim, nie będącym w posiadaniu Użytkownika, jak również treści i zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, w szczególności promowania innych stron/serwisów internetowych;
g) zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszania lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. (tzw. trolowanie);
h) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu StereoLife;
i) używania programów (botów) generujących zapytania do serwerów Usługodawcy. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial Of Service).
2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu StereoLife Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu StereoLife treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu StereoLife, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu StereoLife przez Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Portalu StereoLife, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkowników ramach Portalu StereoLife;
f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu StereoLife w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

VII. WSTRZYMYWANIE I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W przypadku uznania przez Administratora działań Użytkownika za:
a) naruszające postanowienia Regulaminu;
b) naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
c) działania szkodliwe dla funkcjonowania Serwisu bądź korzystania z niego przez innych Użytkowników, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.
2. Konto Użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu, może zostać usunięte.
3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie e-maila na adres redakcja@stereolife.pl. Rozwiązanie umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika posiadającego Konto z bazy danych Portalu StereoLife oraz uznaniem Konta za usunięte. Treści Użytkownika zamieszczone do dnia rozwiązania umowy pozostają wyświetlane w Portalu StereoLife.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu StereoLife w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe tzw. cookie. Instalacja plików cookie jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu StereoLife. W plikach cookie znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.
2. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookie nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

IX. DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu StereoLife Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędnego do świadczenia Usług w Portalu StereoLife. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest KorniMedia Tomasz Karasiński, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia Usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów, dotyczących i związanych ze świadczonymi Usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki Portalu.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową na adres redakcja@stereolife.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

X. REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację dotyczącą działania Serwisu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: redakcja@stereolife.pl.
2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
3. Usługodawca zastrzega prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu StereoLife wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu StereoLife po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu StereoLife.
3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu StereoLife.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia Portalu StereoLife.
5. Regulamin dostępny jest pod adresem www.stereolife.pl/o-nas/regulamin.

Komentarze

Foniatra
Trochę mało na temat odtwarzacza, bo to bardzo ciekawe urządzenie, jak się spisuje jako oddzielny klocek, jak gra przez HDMI z telewizora, jak gra wyjście słuch...
Ziomek
Odpowiem tak jak Ty odnośnie innych rzeczy. Ale po co to kupować? Czy aby słuchać muzyki w dobrej jakości, potrzeba 2 x 500 W?
Nauczyciel
Miałem kiedyś Lumina D1... Nigdy, przenigdy nie kupię tego dziadostwa! Aplikacja wieszała się co chwila, obsługa dysku USB żadna. Wiem, minęło sporo czasu i pew...
stereolife
@Christopher - Tu nie chodzi o faworyzowanie jakiejś konkretnej marki, a raczej o brak czasu na przetestowanie wszystkich interesujących nas urządzeń. Lumin rów...
Foniatra
Szkoda, że te Audiolaby takie szpetne... Brak w tych czasach ARC z telewizora dyskwalifikuje ten model w moich oczach. Może i brzmienie jest na poziomie, ale mu...

Newsy

Listy

Popularne testy

Popularne artykuły

Licznik

Odsłon artykułów:
25722718

Cytaty

LudwigVanBeethoven.png

Strona używa plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej na temat danych osobowych, zapoznając się z naszą polityką prywatności.